NTL UNG mener

NTL Ung er et faglig og organisatorisk tilbud til studenter, lærlinger og unge arbeidstakere i NTL – Norsk Tjenestemannslag. Våre medlemmer er ansatte i staten og kunnskapssektoren. Vår viktigste oppgave er å sikre alle våre medlemmer en økonomisk trygghet som er i tråd med planetens tåleevne.

NTL Ung vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Det forutsetter en solidarisk og aktiv omfordelingspolitikk som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller. Progressiv skattepolitikk, kollektiv lønnsdannelse, en godt utbygd velferdsstat, internasjonalt samarbeid og en sterk offentlig sektor er avgjørende for å oppnå dette.

Alle har rett på verdige, trygge og meningsfylte liv. I flere tiår har arbeidslivet vært under et økende press, blant annet av nye ansettelsesformer og økt grad av individualisering. NTL Ung ser at problemer som rammer enkeltindivider trenger kollektive løsninger.

NTL Ung skal spesielt fokusere på faglige og politiske spørsmål som er av særlig stor betydning for unge arbeidstakere, lærlinger og studenter. Unge må få mulighet til å arbeide i faste, hele stillinger fordi midlertidighet skaper utrygghet og svekker arbeidstakers rettigheter i arbeidslivet.

Det er et overordnet mål for NTL Ung at alle i samfunnet skal sikres økonomisk uavhengighet og at alle som har arbeidsevne kan få arbeid. Vi må jobbe for et forutsigbart og stabilt velferdstilbud til alle.

 

NTL Ungs politiske plattform er delt inn i følgende kapitler:
1. Veien inn i arbeidslivet
2. I arbeidslivet
3. Visjoner for framtida

 

NTL Ungs politikk vedtas av NTL Ungs representantskapsmøte. NTL Ungs politikk er vår utdypning av NTLs politikk og må derfor ses i sammenheng med NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Vedtatt 8. mars 2024.

1 - Veien inn i arbeidslivet

Den yrkesfaglige veien (lærlingeordningen): Veien fra skole til fagbrev, Lærlingers hverdag og rettigheter, Fagskole- og videreutdanning for fagarbeidere. Den akademiske veien – studier og høyere utdanning: Studiestøtte, Studenters arbeidsvilkår- og miljø, Studentvelferd uten profitt. Praktikantstillinger og annet gratisarbeid

Les mer

2 - I arbeidslivet

Lønns- og tariffpolitikk: Staten som arbeidsgiver, Det ikke-statlige tariffområdet, Medbestemmelse, Kontroll og overvåkning. Kompetanseheving. Hjemmekontor og arbeidsplassutforming. Et trygt arbeidsliv: Ytringsfrihet, Midlertidighet. Et likestilt og inkluderende arbeidsliv: For gravide og småbarnsforeldre, for funksjonshindrede og kronisk syke, psykisk helse, minoriteter, til kamp mot trakassering. Det digitale arbeidslivet

Les mer

3 - Visjoner for framtida

Forskning og høyere utdanning. Velferdsstaten: privatisering, 30-timersuka, sosial boligpolitikk, transport. Klima: fellesskapets ansvar, statens rolle i fornybarsamfunnet. Internasjonal solidaritet: samarbeid, krig, konflikt og klimaendringer, Palestina, Ukraina, Vest-Sahara, rettferdig fordeling og utvikling. Samfunnssikkerhet og beredskap. Pensjon. Feriepenger. Likestilling og inkludering. KI

Les mer

Handlingsplan 2024-25

NTL Ung skal organisere, aktivisere og skolere flere unge arbeidstakere og studenter. I tillegg skal NTL Ung jobbe for politisk gjennomslag i tråd med vedtatt politikk i politisk plattform. Handlingsplanen definerer målene for NTL Ungs arbeid for perioden. En viktig prioritering for NTL Ung i 2024 vil være politisk påvirkningsarbeid opp mot LO-kongressen i 2025.

Les mer

Fokusområder