Orginal - Rød

PUBLIKASJONER // MiniGaiden

  

 


2024

 

 • MiniGAIDEN 2024 nummer 7  Salesforce og Modia // Omorganisering av Arbeids- og velferdsdirektoratet // Langtidsinnlånte i direktoratet - overgangsordning
 • MiniGAIDEN 2024 nummer 6  Organisatorisk innplassering av NAV Klageinstans i direktoratet // Status "Utvikling av organisasjonen" (Det grønne sporet) // Oppfølging tillitsreformen: Styringsprinsipper i NAV // Midlertidige ansettelser i etaten 2023
 • MiniGAIDEN 2024 nummer 5  Bruk av kunstig intelligens (KI) i NAV // Arbeidet med kompetanseutvikling i forvaltningsrett og juridisk metode //  Manuelt telleopplegg i forbindelse med eiendomsprosesser // IT-utvikling i NAV
 • MiniGAIDEN 2024 nummer 4  Budsjettnotat (NB3) // Utvikling av organisasjonen - mandat for omorganisering av direktoratet
 • MiniGAIDEN 2024 nummer 3  Vedtaksmyndighet på Folketrygdens §§ 11-5 og 11-6 // Kostnadsreduserende tiltak for maskin- og programvare // Gevinstrealisering og mulige endringer på tiltaksområdet
 • MiniGAIDEN 2024 nummer 2  Fortsettelse av drøftinga rundt "Utvikling av organisasjonen" (Det grønne sporet) - med vekt på endringer i organiseringa av direktoratet
 • MiniGAIDEN 2024 nummer 1  Ny fase i prosjektet "Utvikling av organisasjonen (Det grønne sporet) - presentasjon og drøfting av syv prinsipper for det videre arbeidet

 

2023

 

 • MiniGAIDEN 2023 nummer 21  Linjevise budsjett 2024 // Revidert rutine for intern varsling // Status for arbeidet i nasjonal oppfølgingsenhet (NOE)
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 20  Budsjettnotat 2 (BN2) // Arbeidsorientert uføretrygd // NOU 2023:11 Raskt og riktig
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 19  Personvernbrudd i NAV // Utvikling av organisasjonen // Status prosjekt 4 (P4) om å sikre nye og gode tjenester til brukere og arbeidsgivere
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 18  Personvernbruddet i NAV // Organisering av Klage- og ankefunksjonen i NAV - mandat // Status IA-arbeidet i etaten // Nytt system for læring og kompetanseutvikling
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 17  Tillitsreform i NAV - sluttrapport fra partssammensatt gruppe // Budsjettnotat 1 (BN1) for 2024 
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 16  Utvikling av organisasjonen (status) // Håndtering av partsinnsyn // Medbestemmelse i nasjonal oppfølgingsenhet (NOE)
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 15  Statsbudsjettet 2024
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 14  NOU 2023:11 Raskt og riktig - tiltakssetting
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 13  Fleksitid, overtid og gjenværende ferie // Evaluering av etatens arealløsninger
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 12  NOU 2023:11 Raskt og riktig - Klage- og ankeutvalgets utredning
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 11  Revidert retningslinje for intern varsling // Tillitsreform - leveranse 1
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 10  Det grønne sporet // Plan- og budsjettnotat 4 for 2023 // Håndtering av partsinnsyn - overføring av oppgave til NKS
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 9  Fase 2 i utvikling av organisasjonen (Det grønne sporet) // Plan- og budsjettnotat 0 for 2024 (BN0)
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 8  Ekstern evaluering av sykepengeprosjektet (P3) // Standard for trygge brukermøter // Medbestemmelse i eiendomsprosesser
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 7  Trygge brukermøter // Desentraliserte arbeidsplasser
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 6  Datatilsynet varsler tilsyn // Retningslinjer for filming på NAV-kontor // Forsøk rundt samhandling mellom linjene ved overgang til uføretrygd // Ledersamtaler og utviklingssamtaler er endret i tråd med tillitsreformen
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 5  Status i arbeidet med utvikling av organisasjonen («Det grønne sporet»)
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 4  Familieytelser - EØS-regelverk // Utvikling av organisasjonen («Det grønne sporet») // Linjevise budsjetter
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 3  Budsjettnotat (BN) 3 // Evaluering etats-MBA // Utviklingsarbeid for NAV Arbeidsrådgivning
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 2  Suppleringsvalg i NTL NAV
 • MiniGAIDEN 2023 nummer 1  Mandat for utvikling av organisasjonen («Det grønne sporet») // Egne organisasjonsprosesser i NFP og NAY

 

 

2022

 

 • MiniGAIDEN 2022 nummer 16  Besøk av statsråden (Marte Mjøs Persen) // Mandat for utvikling av organisasjonen («Det grønne sporet») 
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 15  Budsjett // Samarbeidsavtaler med bedrifter
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 14  Saksbehandlingstider sykepenger // NYSTØL ny økonomimodell // utlån og innlån av medarbeidere
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 13  Budsjettnotat 1 // Veteranarbeidet i NAV  
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 12  Tillitsreformen  // Produktutviklingsmodell i NAV // Statistikk og data om medarbeidere i oppfølging i egen regi // Kvalitetssystem for arbeidsretta oppfølging
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 11  Statsbudsjettet 2023
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 10  NAV 2030 3-årige prioriteringer // Rutine for faglige problemstillinger i Arbeids- og tjenestelinja // Kontormobil og skatt
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 9  Tillitsreformen // Utenlandske sykemeldinger // Sourcingstrategi // Medbestemmelse i eiendomsprosesser // Skjerming familiemedlemmer
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 8  Data til analyseformål på eiendom // Virksomhetsstrategi 3 år // Læringsportalen
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 7  Budsjettnotat 0 for 2023 // Intern virtuell agent // Virtuelt NAV-kontor // Prosjekt 3 og sykepenger
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 6  Representantskapsmøtet i NTL NAV // Valg // Bevilgninger // Uttalelser  
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 5  Brukereffekter i ytelseslinja // Medlemsskap og avgift i NAV Kontroll // P3 og Sykepenger // Rutine for samhandling mellom NAV-kontorer og NAV Arbeid og ytelser // NAV som virksomhet - analyser og strategier
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 4  Moderatorbehov i Yammer og Slack // Innholdsstrategi nav.no // Arbeidstidsstatistikk
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 3  Beredskap på sykepenger og forsinkelse av leveranser fra prosjekt P3
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 2  Mal for medarbeidersamtaler // Medlemsskap og avgift i NAV Kontroll
 • MiniGAIDEN 2022 nummer 1  Fagstruktur mellom linjer // Midlertidige ansettelser // NYSTØL Ny økononomimodell

 

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

 

2018-

 

MiniGAIDEN fra før 2019 kan fås vet å sende e-post til post@ntlnav.no.

 

 

MiniGaiden 2022 nr 15.pdf

Tema
NTLs organisasjon